Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Bij ons geen kleine lettertjes, geen verassingen achteraf. U kan onze algemene verkoopsvoorwaarden hieronder raadplegen.

1. Behoudens andere voorwaarden, vermeld op de factuur, zijn al onze facturen contant betaalbaar.

2. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van het domicilie van de verkoper bevoegd.

3. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zullen de bedragen van de facturen een intrest van 8% op jaarbasis opbrengen. Indien er geen betaling volgt binnen de termijn van acht dagen nadat hiertoe een aangetekende aanmaning werd verzonden, is de schuldenaar gehouden bij toepassing van Art 1139 en Art 1150 van het B.W. aan M.C.S. bvba een schadevergoeding te betalen, conventioneel en forfaitair onverminderbaar vastgesteld op 20% van het onbetaalde bedrag mits een minimum van € 37,18

4. Elke klacht betreffende de werken of leveringen aangestipt op onze facturen moeten ingediend worden per aangetekend schrijven per post, binnen de acht dagen

na de datum van de rekening. Zoniet worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

5. De verzending der goederen, zelfs franco, zijn op risico van de bestemmeling.

6. De aanvaarding van wisselbrieven of orderbrieven brengt geen schuldvernieuwing mee en onze algemene verkoopsvoorwaarden blijven steeds toepasselijk.

7. De toepassing van de reglementering betreffende de belastingen op de toegevoegde waarde zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de koper en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

8. De geleverde goederen zullen nooit teruggenomen of verwisseld worden.

9. Indien het voertuig niet afgehaald wordt binnen de drie dagen na het beëindigen der werken, zal een garagerecht van € 6,2 per dag geëist worden.

10. Wagens worden gereden onder verantwoordelijkheid van de klant.

11. De gegardeerde wagens zijn niet verzekerd tegen brand, diefstal of schade.

12. De waarborg dekt nooit het onderhoud, regelen, aanpassen en andere afstellingen die nodig zijn voor een normaal gebruik van het voertuig. De waarborg zal enkel zijn uitwerking houden in zoverre de koper het normaal onderhoud van het voertuig (olie verversen, smering, afstelling, enz) laat uitvoeren en daarvan het bewijs levert. De waarborg geldt niet wanneer het voertuig bij een ongeval schade opgelopen heeft of wanneer herstellingen uitgevoerd of wijzigingen aangebracht werden buiten onze eigen werkplaatsen of in door ons erkende werkplaatsen. De waarborg geldt ook niet bij nalatigheid vanwege de koper of bij gebrek aan onderhoud, abnormaal of verkeerd gebruik, het aanwenden van onaangepaste producten of producten van slechte kwaliteit. Uitgesloten van de waarborg is eveneens de schade die het voertuig kan oplopen te wijten aan vriesweer of andere slechte weersomstandigheden. Alle werken in uitvoering van de waarborg moeten, na tegensprekelijke vaststelling en op voorafgaande afspraak uitsluitend gebeuren in onze eigen werkplaatsen of in een door ons erkende werkplaats, waarbij de koper het voertuig moet brengen, of op zijn kosten moet laten brengen. Alle kosten gemaakt buiten onze werkplaatsen en zonder en aan ons gericht voorafgaand aangetekend schrijven, blijven steeds ten laste van de koper.